Home
Aanvragen
Over ons
Gehonoreerde projecten
De erflater Van Zanten

logo

Over ons

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De stichting Fonds van wijlen Doctor Jacobus van Zanten, gevestigd te Haarlem is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41.22.25.76; Het RSIN nummer is 3456936;

Historie

Het Fonds van Zanten is een onafhankelijke stichting die de nalatenschap beheert van de Haarlemse doopsgezinde geneesheer en lekenprediker Jacobus van Zanten, die leefde van 1658 tot 1750. Jacobus van Zanten bepaalde dat zijn nalatenschap in een fonds moest worden beheerd door vier van zijn doopsgezinde vrienden en dat alleen de revenuen mochten worden besteed aan turf en koren voor behoeftige leden van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem of het Weeshuis der Doopsgezinden. In de huidige tijd zijn “turf en koren” vertaald naar verwarming en voedsel. Ook projecten op het gebied van zonne-energie of schoon water worden gesteund.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door vijf Executeurs/ Administrateurs. Het fonds vergadert ongeveer vier keer per jaar en is thans samengesteld uit:

  • J.S. van Zanten (voorzitter)
  • E.H. Huisman (secretaris)
  • G.E. Buijn (penningmeester)
  • H.J. Blanksma (lid)
  • A.G. Hoekema (lid)

Het postadres van de stichting is: Postbus 87, 2100AB, Heemstede en het e-mail adres is fondsvanzanten@gmail.com 

Baten en lasten

De stichting is een vermogensfonds, dat wil zeggen een instelling die niet zelf geld of goederen werft onder derden en die haar vermogen in stand houdt en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aanwendt voor zijn doelstelling. Indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt dat ten laste gebracht van het eigen vermogen.
De opbrengsten bedroegen in het boekjaar 2020: € 146.895; de lasten waren € 364.556.
Het bestuur ontvangt een executeursloon, zoals door Jacobus van Zanten in zijn testament de dato 2 mei 1748 verleden voor notaris Willem Baardt te Haarlem is bepaald en heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan

De stichting geeft financiële steun:

  • aan de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem en andere Gemeenten en instellingen in de Doopsgezinde Broederschap;
  • voor het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed, bij voorkeur in Kennemerland of elders in Nederland;
  • ter leniging van sociaal-maatschappelijke noden.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting vindt u in het hoofdstuk Gehonoreerde projecten. De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2021 zijn in overeenstemming met hierboven genoemde doelstellingen en met de eerder gehonoreerde projecten.

Het ingevulde standaard formulier voor de publicatieplicht voorANBI vermogensfondsen vindt u hier.

 

 

Webdesign by Studio Casper Teeuwen